Bán hàng 1 lần hay bán hàng cả 1 đời?

Bán hàng 1 lần hay bán hàng cả 1 đời?

Bạn muốn bán hàng cho khách hàng 1 lần hay muốn bán hàng cho khách hàng cả một đời??? Việc bán hàng cho khách hàng có sẵn nhu cầu đã khó, Việc bán hàng cho khách chưa có nhu cầu đó là một nghệ thuật. Sau đây là một câu chuyện : Một thanh niên mới được tuyển vào bán…